Polityka prywantości

§ 1

1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu (zwanymi dalej: „Użytkownikami”) będącego własnością Sollan Tomasz Cyranik, Warszwska 25, 61-113 Poznań, NIP:9721002956, REGON:300585505, znajdującego się pod adresem sollan.pl (zwanym dalej „Serwisem”) oraz politykę plików cookies.

2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Sollan Tomasz Cyranik, Warszwska 25, 61-113 Poznań, NIP:9721002956, REGON:300585505, zwany dalej „Administratorem”.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej RODO ).

4. Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu odbywa się w następujący sposób:

(a) poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie (w tzw., formularzach kontaktowych oraz formularzach rezerwacji online ),

(b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),

(c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

5. Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników, przy czym Serwis może zbierać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP, przeglądarka).

6. W serwisie wykorzystywany jest protokół szyfrowania komunikacji (SSL), którego celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

§ 2

1. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

2. Niniejsza strona internetowa www.sollan.pl oraz wszystkie jej podstrony oraz subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach:

(a) tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć w jaki sposób używany jest Serwis oraz pomagają w jego rozwoju,

(b) optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek,

(c) mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie Serwisu jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej szczegółów: https://support.google.com/adwords/answer/2407785);

W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów z którymi współpracujemy:

Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),

Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

Facebook (administrator cookies: FacebookIreland Limited z siedzibą w Irlandii),

Hotjar (administrator cookies: Hotjar Limited z siedzibą na Malcie),

Smarsupp (administrator cookies: Smartsupp.com, s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej),

Albacross (administrator cookies: AlbacrossNordic AB z siedzibą w Szwecji.

3. Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:(a) sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; (b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

4. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej sollan.pli jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

5. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.sollan.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

6. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej sollan.pli jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

§ 3

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników są zapisywane po stronie serwera. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia wydajności hostingu.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać inne parametry takie jak czas nadejścia zapytania oraz wysłania odpowiedzi, napotkane błędy, informacja o adresie IP użytkownika oraz wykorzystywanej przez niego przeglądarce. Wszystkie zebrane dane nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis, a ich wykorzystanie ma na celu tylko i wyłącznie efektywne administrowanie Serwisem.

§ 4

1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, następuje w następujących celach:

(a) w celu rezerwacji seansów w Grocie solnej Sollan, rezerwacji karnetów lub rezerwacji masażu w Grocie solnej Sollan i związanej z tym komunikacji, w tym powiadomienia, przypomnienia (  art. 6ust. 1 lit. b RODO ),

(b) w celu obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika Serwisu (  art. 6ust. 1 lit. b RODO ),

(c) wypełniania przez Administratora obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa, w tym: rozpatrywania skarg i reklamacji ( art. 6 ust. 1 lit c RODO ),

(d)  wypełniania przez Administratora prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, które nie narusza praw i wolności osoby, które dane dotycz, np. prowadzenia działań marketingowych( art. 6 ust. 1 list f RODO ),

(e) dochodzenie ewentualnych roszczeń przez którąkolwiek ze stron, jako prawnie usprawiedliwiony cel ( art. 6 ust. 1 list f RODO )

2. Administrator przetwarza też dane osobowe dotyczące aktywności Użytkowników takie jak: informacje o urządzeniu, lokalizacji, o adresie IP, dane dotyczące przeglądarki czy systemu operacyjnego. Celem przetwarzania tych danych jest prowadzenie przez Administratora procesów analitycznych i statystycznych zmierzających do udoskonalania funkcjonalności świadczonych przez Administratora Usług, a także dla ułatwiania korzystania przez Użytkowników usług Serwisu Portalu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administrator.

3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu są podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych powyżej oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu ( tj. podmioty obsługujące systemy informatyczne, firmy hostingowe,podmioty świadczące usługi doradcze, usługi księgowe i prawne, firmy obsługujące wysyłkę SMS ), w tym spółka Nakiedy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, przy ul. 3 Maja 15/4, która uczestniczy w procesie rezerwacji w Grocie solnej Sollan.

4. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby posiadające nadane przez Administratora upoważnienia.

5. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim uprawnionym organom państwa, takim jakjednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zgromadzone dane Użytkowników będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych i regulacyjnych (w tym np. księgowo-rachunkowych) oraz niezbędne ze względu na usprawiedliwioną realizację celów wskazanych powyżej.

7. Administrator kontaktować się będzie z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

8. Administrator jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przekazanych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ) , gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

10. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

12. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale tylko w przypadku infrastruktury informatycznej. Administrator przekazuje dane osobowe poza obszar Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej tylko w niezbędnym zakresie i tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a ich przekazywanie odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak standardowe klauzule umowne, wydane przez Komisję Europejską lub poprzez współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności ustanowionym przez Komisję Europejską (decyzja 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA), lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane i zgodne z RODO

13. W razie wszelkich pytań, wątpliwości, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących polityki prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sollan.pl, lub bezpośrednio na adres mailowy : grotasolna@sollan.pl

14. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne ale niezbędne do korzystania przez Użytkownika z wybranych przez Użytkownika usług Administratora.