Regulamin rezerwacji w Grocie solnej Sollan

 

§1

Postanowienia wstępne

 1. Grota solna Sollan, prowadzona jest przez Tomasza Cyranikaprowadzącego działalność gospodarczą pod nazwąTomasz Cyranik Sollan, adres, ul. Warszawska 25, 61-113 Poznań,wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP:9721002956 REGON 300585505 ( dalej Usługodawca ).
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Przedsiębiorców jak i Konsumentów i określa zasady oraz tryb dokonywania rezerwacjiseansów w Grocie solnej Sollanoraz rezerwacji masażu w Grocie solnej Sollan poprzez serwis internetowy będący własnością Usługodawcy, znajdujący się pod adresem  sollan.pl (zwanym dalej „Serwisem”).

§2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca Rezerwacji, w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Usługodawca - Tomasz Cyranik Sollan, adres, ul. Warszawska 25, 61-113 Poznań, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP:9721002956 REGON 300585505;
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu,
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje Rezerwacji;
 5. Serwis- serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym sollan.pl.;
 6. Regulamin - niniejszy regulamin;
 7. Rezerwacja- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji, zmierzające bezpośrednio do wcześniejszego zamówienia miejsca podczas seansu w Grocie solnej Sollan w określonym czasie lub wcześniejszego zamówienia masażu w Grocie solnej Sollan w określonym czasie;
 8. Formularz Rezerwacji - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Rezerwacji poprzez wskazanieUsług oraz określenie czasu skorzystania z Usługi;
 9. Usługa–seans w Grocie solnej Sollan lub masaż w Grocie solnej Sollan.

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Usługodawcy : Warszawska 25, 61-113 Poznań
 2. Adres e-mail Usługodawcy :grotasolna@sollan.pl
 3. Numer telefonu Usługodawcy: 730 918 817
 4. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie a także za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie  sollan.pl.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach 11-20

§4

Wymagania techniczne

Do dokonania Rezerwacji niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,

§5

Informacje ogólne

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Składanie przez Klienta Rezerwacji możliwe jest poprzez wskazanie w Formularzu Rezerwacji imienia i nazwiska Klienta oraz jego adresu e-mail i nr telefonu oraz wybranie przez Klienta Usługi oraz terminu korzystania z usługi.
 3. Rezerwacja jest bezpłatna. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty kaucji. Klient dokonuje zapłaty za Usługę w siedzibie Usługodawcy.

§6

Zasady składania Rezerwacji

 1. W celu złożenia Rezerwacji, wypełniając Formularz Rezerwacji należy:

A ) podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu,

B ) wybraćUsługę, podać datę i godzinę korzystania z Usługi, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”;

C ) jeśli dane w koszyku są zgodne z planowaną Rezerwacją, należy kliknąć przycisk „zarezerwuj terminy”.

 1. Po dokonaniu Rezerwacji Klient otrzymuje potwierdzenie Rezerwacji na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Po otrzymaniu Rezerwacji Klient może skorzystać z Usługi we wskazanym w Rezerwacji czasie.
 3. Rezerwacje oraz Usługi Usługodawcy nie są objęte dodatkową gwarancją.

§7

Odwołanie Rezerwacji

 1. Zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o którym mowa w art. 27 wskazanej powyżej ustawy.
 2. Klient może przed określonym terminem korzystania z Usługi odwołać Rezerwację.
 3. Klient może odwołać Rezerwację telefonicznie, mailowo, za pomocą formularza kontaktowego lub klikając przycisk odwołaj Rezerwację.
 4. Odwołanie Rezerwacji jest bezpłatne.
 5. W przypadku gdy Klient nie stawi się w Grocie solnej Sollan w terminie wskazanym w Rezerwacji uznaje się, że Klient zrezygnował z korzystania z usługi, a Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia Usługi na rzecz Klienta. Rezygnacja z Usługi jest bezpłatna.

§8

Reklamacja

 1. Klient uprawniony jest do składania reklamacji w sprawach związanych z realizacją Rezerwacji.
 2. Reklamację można składać na adresy skazane w paragrafie 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko oraz adres e-mail Klienta lub inny adres korespondencyjny Klienta, przedmiot reklamacji, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Odpowiedzi na reklamację udzielane będą na wskazany przez Klienta adres e-mail lub inny wskazany przez Klienta adres korespondencyjny.
 5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by złożone reklamacje zostały rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu

§9

Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w sytuacji zaistnienia ważnych przypadków, w tym:

A ) konieczności zmiany Regulaminu ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

B ) konieczności dostosowania Regulaminu do wytycznych bądź zaleceń uprawnionych organów, jak również realizacji obowiązków wynikających z prawomocnych orzeczeń sądów lub decyzji organów administracyjnych,

C ) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonalności Serwisu, w tym zmian wynikających z zastosowania nowych systemów technologicznych, jak również zmiany profilu działalności  Usługodawcy czy jego formy prawnej, a także z przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych,

D )  wprowadzenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa celem uniemożliwiania korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem, a także ochroną Klientów przed nadużyciami.

 1. Usługodawca może dokonać cesji wszystkich praw i obowiązków wynikających z zawartych z Klientami umów na podmioty trzecie, bez konieczności uzyskiwania zgody Klientów. Powyższe stanowi również podstawę do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w ust. 1, w szczególności do modyfikacji danych Usługodawcy.
 2. Usługodawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu za pośrednictwem adresu e-mail bądź poprzez zamieszczenie stosowanej informacji w Serwisie z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian Regulaminu.
 3. Jeżeli Klient po zapoznaniu się z wprowadzonymi w Regulaminie zmianami ich nie zaakceptuje, uprawniony będzie do bezpłatnego odwołania Rezerwacji oraz bezpłatnej rezygnacji z Usługi.
 4. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian i rezygnacji z Rezerwacji i Usługi, Klient powinien o tym niezwłocznie powiadomić Usługodawcę przesyłając taką informację na adresy wskazane w paragrafie 3 niniejszego Regulaminu.

§10

Dane osobowe

 1. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo do ochrony prywatności.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce Prywatności

§11

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Usługodawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 3. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje na temat dostępnych procedur znajdują się w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie https://uokik.gov.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnego, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.